MY WORLD UNIT 5

GRAMMAR BANK

 

SOME /ANY

คำแปล : บ้าง /จำนวนหนึ่ง/ มากพอดู

วิธีการใช้ :

   * ใช้นำหน้าคำนามเพื่อบอกปริมาณที่ไม่แน่นอน

   * ใช้กับนามที่นับได้และนับไม่ได้ ...apple /rice / milk / bread

   * some ใช้กับประโยคบอกเล่า

   * any ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ

   * ยกเว้น * คำถามที่มีความหมายในลักษณะเสนอให้สิ่งของหรือความช่วยเหลือ

                  ให้ใช้..some   เช่น   May I ask you some questions?

 

ดูตัวอย่าง

ประโยคบอกเล่า

   I need some apples

   I want a hamburger.

   I want some juice.

ประโยคคำถาม

   Do you need any apples?

   Do you want any hamburgers?

   Do you want any juice?

ประโยคปฏิเสธ

   I don't need any apples

   I don't want any hamburgers.

   I don't want any juice.

ตัวอย่าง : เคสยกเว้น (การเสนอให้อะไรสักอย่าง)

   Do you want some coffee?

   How about some tea?

 


 

Countable/Uncountable Nouns - นามนับได้/ไม่ได้

 1.Countable Nouns ( นามนับได้ )

 2.Uncountable Nouns  (นามนับไม่ได้)

เช่น
Countable singular :
Out of every  five men only two were fit.  มีผู้ชายสองในทุกๆห้าคนเท่านั้นที่สุขภาพแข็งแรง
I'd like one donut, please. ขอโดนัท 1 ชิ้นครับ

Countable plural:
Can I have some biscuits?  ขอขนมปังกรอบหน่อยได้ไหมคะ
She has a lot of books.  เธอมีหนังสือมากมาย
I have fewer pencils than you. ฉันมีดินสอน้อยกว่าคุณ

Uncountable:
Can I have some water. ขอน้ำหน่อยได้ไหมคะ
She has a lot of strength,and much is due to her upbringing.  เธอเป็นคนที่เข้มแข็งซึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงดู
I have less courage than you. ฉันมีความกล้าน้อยกว่าคุณ

 3. คำนามที่เป็นได้ทั้ง Countable และ Uncountableคำนามบางคำสามารถเป็นได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ แล้วแต่การใช้ เช่น

 
abuse (ใช้ในทางที่ผิด) faith (ความเชื่อ) nature  (ธรรมชาติ)
adulthood(ความเป็นผู้ใหญ่) fear ( ความกลัว ) paper (กระดาษ)
afternoon (ตอนบ่าย) fiction (เรื่องอ่านเล่น) passion (หลงไหล)
age (อายุ) film (ภาพยนต์) people (ประชาชน)
anger (ความโกรธ) fish (ปลา) personality  (บุคลิกภาพ)
appearance(สิ่งที่ปรากฏแก่ตา ) flavor (กลิ่น) philosophy  (ปรัชญา)
art (ศิลปะ) food (อาหาร) power (พลัง)
beauty (ความสวย) friendship (ความเป็นเพื่อน) reading (การอ่าน)
beer (เบียร์) fruit (ผลไม้) religion (ศาสนา)
belief  (ความเชื่อ) glass (แก้ว) revision (การทบทวน)
breakfast (อาหารเช้า) government (รัฐบาล) rock (หิน)
cheese (เนยแข็ง) hair (ผม) science (ศาสตร์,วิทยาศาสตร์)
chicken (ไก่) history (ประวัติศาสตร์) school (โรงเรียน)
childhood (ความเป็นเด็ก) innocence (ความไร้เดียงสา) shock (ตกใจ งงงวย)
college (วิทยาลัย) jail (คุก) society (สังคม)
competition (การแข่งขัน) jealousy (ความอิจฉา) sorrow (ความเศร้าโศก)
crime (อาชญากรรม) language (ภาษา) space (ที่ว่าง)
culture (วัฒนธรรม) law  (กฏหมาย) speech (สุนทรพจน์)
death (ความตาย) liberty  (เสรีภาพ) spirit (วิญญาณ, จิตใจ)
divorce (การหย่าร้าง) life (ชีวิต) stone (หินมีค่า)
disease (โรค) love (ความรัก) strength (ความเข้มแข็ง)
drama (บทละคร) lunch  (อาหารกลางวัน) teaching (การสอน)
duck (เป็ด) man  (คน) temptation (สิ่งล่อ ยั่วยวนใจ)
education (การศึกษา) marriage (การแต่งงาน) theater (โรงละคร)
environment (สิ่งแวดล้อม) meat (เนื้อสัตว์) theory (ทฤษฎี)
evening (ตอนเย็น) metal (โลหะ) time (เวลา)
exercise (แบบฝึกหัด ออกกำลัง) milk (นม) trouble (ปัญหา)
fact (ความจริง) morning  (ตอนเช้า) wine (เหล้าองุ่น)
 

ตัวอย่างเช่น
I like duck. ฉันชอบกินเนื้อเป็ด (uncountable noun)
I like ducks. ฉันชอบเป็ด (ชอบสัตว์ที่เรียกว่าเป็ด) (countable noun)

Beer is a bitter drink. เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่มีรสขม    (uncountable noun)
I think I ordered two beers. ฉันคิดว่าฉันสั่งเบียร์ไปสองแก้วนะ (countable noun)

Life is full of surprise. ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ (uncountable noun )
A cat has nine lives. แมวมีเก้าชีวิต (countable noun)

Paper is made from wood. กระดาษทำจากไม้ (uncountable noun)
She wrote three papers in one week. เธอเขียนเอกสารสามฉบับในหนึ่งสัปดาห์  (countable noun)

Religion has been a powerful force in history. ศาสนาเป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์ (uncountable noun)
Many religions are practiced in the United States. มีคนนับถือหลายศาสนาในสหรัฐอเมริกา (countable noun)

 4.คำนาม uncountable nouns ที่ไม่นิยมใช้เป็น countable  (ทำให้เป็น plural) เช่น

alcohol (แอลกอฮอล์) knowledge (ความรู้)
clothing (เสื้อผ้า) lighting (ฟ้าแลบ)
courage (ความกล้าหาญ) thunder (ฟ้าผ่า)
freedom (อิสระภาพ) machinery (เครื่องจักร)
fun (ความสนุก) money (เงิน)
furniture (เครื่องเรือน) music (ดนตรี)
information (ข้อมูล ข่าวสาร) scenery (ทิวทัศน์)
intelligence (เชาวน์,ปัญญา) traffic (การจราจร)

 

BACK TO MENU UNIT 5
BACK TO MAIN MENU